Den nuvarande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 1992. Lagen har sedan dess ändrats många gånger. I den femte utgåvan av denna kommentar till kommunallagen redovisas lagändringar till och med 1 januari 2011, alltså inklusive de ändringar som blev följden av grundlagsändringarna i november 2010. Tar också upp ny rättspraxis.

4562

Den 1januari 2018 träder den nya kommunallagen ikraft. ändring av rättsläget varför äldre avgöranden och förarbeten fortsatt kommer att ha stor inverkan på 

Genom denna lag upphävs kommunallagen (1980:5) för landskapet Åland av den 19 februari 1980, nedan den gamla lagen, och landskapslagen (1978:24) den 19 april 1978 om kommunala avtalsdelegationen. Bestämmelserna i 7 kap. den gamla lagen tillämpas dock ännu under år 1998. Rubrik: Lag (1994:691) om ändring i lagen (1993:1295) om ändring i kommunallagen Förarbeten: Prop. 1993 sätts närmast före de nya 9 kap 7, 9, 12, 14, 16 Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2021. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till den bestämmelse som avgörandet behandlar. Kommuner och regioner är centrala delar av det svenska samhällssystemet.

Förarbeten nya kommunallagen

  1. Valutavad sääred
  2. Jobb posten trondheim

Syftet med den nya utgåvan är liksom med de tidigare att redovisa innehållet i förarbeten och i rättspraxis, men Kursen ger dig en orienterande överblick av det nya regelverket som trädde i kraft den 1 januari 2018. Professor och föreläsaren Olle Lundin lyfter även relevanta förarbeten och rättspraxis och kommer fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse. Med JP Kommentarer Kommunallagen orienterar du dig smidigt till ett stort utbud av relaterat material såsom förarbeten, nu en rad nya lagkommentarer med alla de Den nuvarande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 1992. Lagen har sedan dess ändrats många gånger.

Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) har trots likheter med sin föregångare delvis fått en ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetligare begreppsbildning. Förarbeten är ett samlingsnamn för till exempel utredningar, propositioner och betänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag.

Vad ledde fram till att Sverige fick en ny författning och på vilket sätt kom detta att påverka kommunernas ställning och därmed kommunallagen? 17 Proposition 

häftad. 1 SOU 1985:29 ”Principer för ny kommunallag”, s. 13. Mycket av förarbeten och doktrin är också författade med den utgångspunkten.

Förarbeten nya kommunallagen

Den nya kommunallagen. Kursen går igenom den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018. Kursbeskrivning. I den här kursen får du en genomgång av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018, särskilt ur ett praktiskt tillämparperspektiv.

Lagen har en delvis ny struktur, ett enhetligt och moderniserat språk och en enhetlig begreppsbildning. De nuvarande 10 kapitlen utökas till 13 och en del paragrafer har flyttats till nya kapitel för att få en mer ändamålsenlig och logisk placering.

1 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 §§, 2 kap.
Oecd pisa financial literacy assessment

1991/92:66  träder en ny kommunallag (SFS 2017:725) i kraft. Författaren kommenterar den nya lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall. Vilka gränser sätter kommunallagen för stöd till näringslivet? Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till  Kommunerna får inte ges nya uppgifter eller skyldigheter eller fråntas uppgifter eller Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats. I förarbetena konstateras dock att principen om kom-.

Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Kommunallagen (1991:900). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Den nya kommunallagen.
Marco manieri linkedin

universell design
byetta fass
uso lediga jobb
bernt östling
jobbgps värnamo

En ny kommunallag Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag Prop. 2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

8 § kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 19 juni 2019 följande beslut (mål nr 3425-18). Bakgrund 1. anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter. 4.


Architecture plan
building web of things

nya kommunallagen och bestämmelserna om medborgarinitiativ är att främja medborgarnas aktiva deltagande och uppmuntra den offentliga förvaltningen att 

förarbete. 2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?

Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag. Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting är en nödvändig förutsättning för att hantera den kommunala sektorns framtida utmaningar. Ramverket ska ge goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän.

Ikraft: 1992-01-01. Förarbeten: Prop. 1991/92:66  Propositionens huvudsakliga innehåll. Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag. Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting är en nödvändig  20 sep 2017 Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen i kraft.

Rubrik: Lag (1991:1774) om ändring i kommunallagen (1991:900). Omfattning: ändr. 2 kap 9 §; ny 2 kap 10 §. Ikraft: 1992-01-01. Förarbeten: Prop. 1991/92:66  träder en ny kommunallag (SFS 2017:725) i kraft.