Avgift för bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, godkännande av avloppsanläggning med mera tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Observera att kommunen har rätt att ta ut avgift även vid ett avslag. Klicka här för att se taxor och avgifter . Så här går kommunens handläggning av bygglov till

612

KF 2013-12-16, § 86: Taxor för serveringstillstånd samt tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel. KF 2012-12-20, § 117: Avgifter inom äldre- och handikappsosorgen. KF 2012-12-20, § 115: Taxa för räddningstjänsten.

sökts och beviljats. Markhyra debiteras enligt gällande taxa för upplåtelse. av offentlig plats. -Uppsala kommuns bestämmelser om vatten och avlopp, ABVA, gäller. SH+2.

Uppsala bygglov taxa

  1. Var finns regler om skadeståndsansvar inom och utom kontraktsförhållande_
  2. Privat tandläkare karlsborg
  3. Kapitalvärde formel
  4. Inconvenience pa svenska

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen. Uppsala Vatten och Avfall AB. Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall. 5.4 Lägenhetsantalet bestäms av de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller eljest efter ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). Taxa för ärenden påbörjade efter 1 jan 2016 och 1 jan 2017 Från och med den 1 januari 2016 gäller taxor och handläggningsavgifter beslutade av kommunfullmäktige den 18 november 2015 § 122 för tillsyn och prövning inom miljö-, strålskydd-, sprängämne-, livsmedel-, alkohol-, och tobakslagstiftning. Det är kommunfullmäktige som på ett övergripande plan beslutar om kommunens taxor och avgifter, till exempel hur hög en viss timtaxa i ett slags ärendetyp ska vara.

Bygglov – så fungerar det. Checklistor, exempelritningar och övriga handlingar.

Åtgärder som kräver bygglov, åtgärder som inte kräver bygglov, hur går det till? Bygglovsenheten internutbildar kundtjänsten för att kunna besvara de vanligaste Kontakta Gästrike Vatten med anledning av bestämmelser i VA-taxan. ..

Örebro har högst andel bygglov som beslutas inom föreskriven tid. Örebro har  26 sep 2016 Här är de billigaste och dyraste kommunerna att söka bygglov i.

Uppsala bygglov taxa

Nedan kostnader är hämtade från Uppsala kommuns sida om taxor och avgifter för bygglov den 31 juli 2019. Altan/Inglasad altan. Mindre än 15 kvm, 7 700 kr.

I vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete. Avgiften tas i så fall ut i samband med bygglovet. Olika taxor beroende på när ditt ärende kommit in. Du hittar tabeller med avgifter som bilagor i dokumenten nedan. Vilken taxa som gäller gäller för just ditt ärende, beror på när det skickats in till kommunen. Vid olovliga åtgärder och överträdelser av plan- och bygglagstiftningen tas byggsanktionsavgift ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.

Avgifterna får dock, enligt 12 Taxan innehåller avgifter för bygglovsenhetens verksamhetsområde som bland annat omfattar bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Taxan innehåller också avgifter för kart- och mätverksamhet som är kopplad till bygglov och anmälan. I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. TAXA BYGGLOV 2020 1 En- och tvåbostadshus Förhandsbesked Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift 1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 15 500 kr 15 500 kr Ny- och tillbyggnader Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift 1.2 Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden eller beställaren när nämnden skickat beslutet till den­ ne. Vid bygglov eller separat anmälan med startbesked tas avgift ut efter nämndens beslut.
Deklaration resor arbete

Ny- och tillbyggnad, mindre än 16 m². 1 942.

Reviderad av kommunfullmäktige 2019-06-13 § 56 . … Förutsättningar.
Övertyga övertala engelska

strukturerad intervju nackdelar
uf study abroad
lediga jobb region sodermanland
spotify resultat net
broms insekt bekämpning
psykolog helsingborg ungdom

26 maj 2015 Endast Uppsala har lägre andel beslut inom föreskriven tid. •. Örebro har högst andel bygglov som beslutas inom föreskriven tid. Örebro har 

16 - 34 m². 1 942. 1 142. 2 056 Ska du söka bygglov eller göra en anmälan ska du göra det i bygglovhjälpen.


Sveavägen 73 djursholm
personligt brev administrativt arbete

en ny konstruktion och taxa 2020 enligt nedan. Ny taxa börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun Antagen av kommunfullmäktige den 4 november 2019. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uppsala Vatten och Avfall AB (org nr 556025-0051).

När du fått ditt bygglov finns det vissa frågor som behöver bevakas. Bygglov – kontakt och öppettider. Bygglov – så fungerar det. Checklistor, exempelritningar och övriga handlingar. Bygglov på väg. Taxor och avgifter för bygglov.

Kommunens bygglovstaxa är ett ämne som har ifrågasatts av både kunder och allianspolitiker. Erik G Olsson säger att Väsby inte generellt är 

På den här sidan kan du se ungefärliga riktpriser för olika åtgärder vid en viss tänkt area. KF 2013-12-16, § 86: Taxor för serveringstillstånd samt tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel. KF 2012-12-20, § 117: Avgifter inom äldre- och handikappsosorgen. KF 2012-12-20, § 115: Taxa för räddningstjänsten. I går beslutade Plan- & byggnadsnämnden i Uppsala kommun om budget för 2015.En budget som tillsammans med en ny taxa för bygglov och planarbete är en kostnadschock för de Uppsalabor som vill Vi hänvisar först och främst till telefon, mail och digitala möten.

Taxorna för bygglov beslutas av kommunfullmäktige. Du kan behöva betala en extra avgift om ditt byggprojekt inte följer den gällande detaljplanen för området.